لینک کوتاه نامحدود

شما می توانید هر تعداد لینک بلندی که خواستید را به صورت رایگان از طریق وبسایت ما کوتاه کنید.

پیگیری آمار لینک

شما میتوانید با اضافه کردن /stats به انتهای لینک کوتاه خود آمار جامعی در مورد لینک خود دریابفت کنید.

بزودی

بزودی قابلیت های بسیار بیشتری به سایت اضافه خواهد شد.